Obchodní podmínky

1)Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě IP Racing Shop Internetový obchod provozuje firma X CAR automotive s.r.o. viz kontakt, Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 

2) Kdy a jak dostanu zboží?
Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Ve většině případů zboží odesíláme do 48 hodin a pak do 48 hodin nebo 96 hodin podle zvolené přepravní služby Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit máte možnost objednávku stornovat. 

3) Doprava po České a Slovenské republice:
Používáme pro dopravu firmu PPL, kdy je doba doručení do 48 hodin nebo Českou Poštu kdy je doba doručení do 96 hodin - obchodním balíkem je doba doručení do 48 hodin. Poštovné a balné se neúčtuje při objednávce větší než 3.000,- Kč bez DPH,při objednávce ze zahraničí  větší než 5.000,- Kč bez DPH, jinak činí 119,- Kč při dopravě firmou PPL a 149,- Kč při dopravě Českou Poštou. Na Slovensko činí 300,-Kč při dopravě firmou PPL a 350,-Kč při dopravě Českou Poštou. Zboží je zasíláno na dobírku,po domluvě je možná platba předem na účet,ta musí být provedena do 7 kalendářních dnů.nebo si zboží vyzvednout osobně v provozovně X CAR automotive v Brně,Hybešova 46. V případě neprovedení platby v daném termínu bude objednávka stornována.

POZOR!!!  Zboží, které objednáváme specielně pro zákazníka ze zahraničí, bude cenově navýšeno o mezistátní dopravu DPD.

               Cena za tuto dopravu je 350 Kč, ale může být i vyšší. To záleží na velikosti a váze balíku.

4) Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1.Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu IP Racing Shop jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, nebo specifických objednávkách si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši minimálně 50% hodnoty zboží. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. 
7.V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
8. Upozorňujeme, že položky označené "akce", případně vypsané v sekci "výprodej" jsou omezeného množství, tyto ceny tedy platí pouze do vyprodání zásob. Dodavatel zboží si vyhrazuje právo na změnu cen.
9. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu 
IPRacing Shop.com, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
10. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu IP Racing Shop, je prvotřídní kvality a pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců. Součástí dodávky je daňový doklad.
11. Veškeré obrázky, použité pro online-prezentaci, slouží pouze jako příklad pro znázornění a nemusí se nutně 100% shodovat s nabízeným zbožím. Zboží se může od obrázku lišit. Rozhodující je technický popis výrobku. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
12. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. 

5) Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží, nebo zákazníkovi, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka. 

6) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. 

7) Reklamace 
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace IPRacing Shop a právním řádem platným v ČR. 
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese obchod@ipracingshop.com. 
3. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. 
4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na obchod@ipracingshop.com popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují. 
5. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. 
6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. 
7. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel. 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. 

8) Závěrečná ustanovení 
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu IP Racing Shop, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. 

9) Ochrana osobních údajů
Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy X CAR automotive s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. 

Při nakládání s osobními daty se X CAR automotive s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, X CAR automotive s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. 

Zákazník využíváním služeb X CAR automotive s r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na obchod@ipracingshop.com 

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

Twitter logo Facebook logo
X CAR automotive s r.o, Hybešova 46, 602 00 Brno Mobil: 604 224 015, e-mail: obchod@ipracingshop.com Provozní doba: Po - Pá: 8:30 - 17:30 hod